การปฏิรูปการศึกษาและการตั้งเป้าสร้างพลเมืองโลก ในมุมมองของน้องโบว์

การปฏิรูปการศึกษาและการตั้งเป้าสร้างพลเมืองโลก ในมุมมองของน้องโบว์

ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการสร้าง Global Citizen พลเมืองโลก

คนที่จะมาร่วมกันสร้างสังคมและดูแลแก้ปัญหาของทั้งโลกร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ต้องสร้างหลักการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนบนความแตกต่างหลากหลาย

มีความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม และมีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ มีความคิดสร้าง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาใหม่ๆ ในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ดิฉันเห็นว่ามุมมองนี้ ควรที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกันต่อไปค่ะ

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*