นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อดิฉันและวงศ์ตระกูลอีกวาระหนึ่ง ในโอกาสที่ได้เข้ารับพระราชทาน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อดิฉันและวงศ์ตระกูลอีกวาระหนึ่ง ในโอกาสที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

ขอขอบพระคุณ สภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้เล็งเห็นถึงผลงานด้านการพัฒนาสังคมของดิฉันที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน เช่น ผ่านการก่อตั้ง “มูลนิธิไทยพึ่งไทย” เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในเมือง ที่ต้องหาเช้ากินค่ำ รายได้ไม่ค่อยพอกับรายจ่าย ผ่านการฝึกอาชีพ การศึกษาอบรม การจัดตั้ง “สถาบันสร้างสานสังคมไทย” เพื่อทำงานทางด้านวิชาการ ในการแสวงหาทางออกให้กับบ้านเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไปจนถึงงานด้านการบูรณปฏิสังขรณ์สังเวชนียสถานที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555

ปริญญาฉบับนี้ จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ดิฉัน อุทิศตนมุ่งหน้าทำงานเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมไทยให้มีความยั่งยืนต่อไปค่ะ

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*